TẠP CHÍ SỐ 9-2017
TẠP CHÍ SỐ 9-2017
star
599
Mục lục Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số 9-2017
Loại file: .doc

NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG

Số 9 (263)-2017

MỤC LỤC

 

 

 

 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

 

NGUYỄN VĂN KHANG

Vai trò của các đơn vị đơn tiết Hán Việt đối với tên cá nhân người Việt..................................................................

3

PHẠM THỊ HÀ

Chiến lược tiếp nhận lời khen về hình thức bên ngoài của con người từ góc độ giới......................................................

17

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Hiện tượng chuyển nghĩa của các từ ngữ chỉ mùi trong tiếng Việt.............................................................................

23

NGUYỄN THỊ LY NA

Đặc điểm thuật ngữ pháp luật trong các bản hiến pháp của Việt Nam.............................................................................  

28

VŨ VĂN KHƯƠNG

Các đặc điểm vay mượn của lớp từ ngữ công giáo tại Việt Nam (Qua khảo sát các bản kinh nguyện của các Giáo phận Dòng tại Việt Nam).....................................................

36

NGUYỄN CHI LÊ

Nét độc đáo trong định danh huyệt vị châm cứu tiếng Việt

42

 

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

 

NGUYỄN TÔ CHUNG

Sáng tạo ngôn ngữ qua một phép tu từ trong tiếng Nhật.....

51

NGUYỄN QUANG NGOẠN -

TRẦN LÊ NHÃ TRÚC

Quy tắc lịch sự được sử dụng trong các phiên tranh cử tổng thống Mỹ......................................................................

57

NGUYỄN ĐĂNG SỬU

Một số vấn đề về dấu hiệu dụng học trong tiếng Anh.........

62

NGUYỄN THỊ HẢO

Tên gọi các loài chim trong tiếng Hán nhìn từ góc độ văn tự học..................................................................................

70

ĐỖ THỊ THUÝ VÂN

Các mô hình cảm ơn trực tiếp trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt)......................................................................

76

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN CHƯƠNG

 

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

Việc sử dụng thành ngữ tiếng Việt trong Truyện Kiều của Nguyễn Du...........................................................................

83

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Giá trị nghệ thuật của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong tác phẩm Nam Cao..............................................

88

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

 

BÙI TRỌNG NGOÃN

Thêm một giả thuyết về ngữ nghĩa, ngữ nguyên danh xưng "Đà Nẵng"........................................................................

95

 

NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

 

NGUYỄN THỊ THOA

Xu hướng bật hơi và hình thành thanh điệu trong tiếng Khmer Trà Vinh..................................................................

102

 

 

LANGUAGE  &  LIFE

Vol.  9(263)-2017

CONTENTS

 

 

 

LINGUISTICS AND VIETNAMMESE LINGUISTICS

 

NGUYEN VAN KHANG

The roles of single-syllabled Sino-Vietnamese units in Vietnamese personal proper names...................................

3

PHAM THI HA

Strategies of receiving compliments about the external appearance from the gender perspective.............................

17

NGUYEN THI HUYEN

The meaning transference phenomenon of Vietnamese smell temrs....................................................................................

23

NGUYEN THI LY NA

Characteristicsof legal terms in constitutions of Vietnam....

28

VU VAN KHUONG

Characteristics of Catholicism lexicology in Viet Nam: A survey on the prayer books of some Catholic dioceses in Northern Viet Nam..........................................................

36

NGUYEN CHI LE

The unique features in naming acupuncture points in Vietnamese.............................................................................

42

 

FOREIGN  AND NATIVE LANGUAGES

 

NGUYEN TO CHUNG

Creating language through rhetoric in Japanese..................

51

NGUYEN QUANG NGOAN -

TRAN LE NHA TRUC

Politeness constraints realized in us presidential debates.....

57

NGUYEN DANG SUU

Some fundamentals of English pragmatic markers..............

62

NGUYEN THI HAO

The graphological features of bird names in Chinese...........

70

DO THI THUY VAN

The direct thanking modes in English (in comparison with Vietnamese)......................................................................

76

 

LANGUAGE  AND LITERATURE

 

DO THI THU HUONG

Vietnamese idioms in Truyen Kieu of Nguyen Du.............

83

NGUYEN THI VAN ANH

The artistic value of  non - verbal media in Nam Cao’s works....................................................................................

88

 

LANGUAGE  AND  CULTURE

 

BUI TRONG NGOAN

An additional hypothesis of the meaning and etymon of Da Nang orthonym..................................................................

95

 

LANGUAGES OF ETHNIC MINORITIES IN VIET NAM

 

NGUYEN THI THOA

Aspirated tendency and tones formation in Khmer language of Tra Vinh....................................................................

102