TẠP CHÍ SỐ 8-2017
TẠP CHÍ SỐ 8-2017
star
639
Mục lục Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số 8-2017
Loại file: .doc

NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG

Số 8 (262)-2017

MỤC LỤC

 

 

 

 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

 

ĐỖ THỊ XUÂN DUNG

Ứng dụng phân tích diễn ngôn vào công tác dịch thuật văn bản chính trị-xã hội và đào tạo dịch thuật..........................

3

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

Hệ thống phụ âm đầu trong tiếng Lộc Hà, Hà Tĩnh...........

9

LA THỊ MỸ QUỲNH

Vai trò của quan hệ từ phụ thuộc “để” trong cấu trúc vị tố - tham thế............................................................................

15

TRẦN THỊ THANH HẢI

Thành ngữ trong giao tiếp của người Quảng Bình...............

21

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

 

Diễn ngôn xã luận nhìn từ bình diện liên nhân (từ một số diễn ngôn xã luận báo Nhân dân giai đoạn 1965-1975).....

26

 

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

 

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Khảo sát về các phương thức nhấn mạnh ý trong các bài báo chủ đề chính trị của báo ‘The Guardian’.......................

32

TRIỆU THU HẰNG

Các hướng tiếp cận trong đánh giá dịch văn học................

41

BÙI THỊ OANH

Đặc trưng văn hóa dân tộc qua từ ngữ chỉ trang phục trong thành ngữ tục ngữ tiếng Việt và tiếng Anh........................

46

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

Thể loại văn bản trong sách giáo khoa bậc tiểu học (sách tiếng Việt tiểu học ở Việt Nam và sách tiểu học tiếng Anh ở Singapore).......................................................................

53

NGUYỄN LIÊN HƯƠNG

Ngữ nghĩa từ vựng của từ đất nước trong tiếng Việt liên hệ đối chiếu với tiếng Anh..........................................

60

ĐOÀN THÚY QUỲNH

Sử dụng thơ vào việc dạy ngữ âm tiếng Anh cơ sở...........

66

NGUYỄN THỊ THANH

Động từ  biểu thị tình thái đạo nghĩa “bắt buộc” trong thư tín thương mại tiếng Anh...................................................

69

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN CHƯƠNG

 

HOÀNG ĐĂNG TRỊ

Câu hỏi trong thơ Chế Lan Viên........................................

74

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Trường từ vựng xúc giác trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.......................................................................................

79

VŨ THỊ TUYẾT

Nghĩa biểu trưng của các từ ngữ chỉ quả trong ca dao tình yêu người Việt....................................................................

83

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

 

PHẠM NGỌC HÀM

Ý nghĩa văn hóa của các từ phương vị Đông Tây Nam Bắc trong tiếng Hán và tiếng Việt..............................................

89

 

NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

 

ĐẶNG VĂN BÌNH

Đặc điểm tên chỉ người trong tiếng Mnông.......................

96

 

LANGUAGE  &  LIFE

Vol.  8(262)-2017

CONTENTS

 

 

 

LINGUISTICS AND VIETNAMMESE LINGUISTICS

 

DO THI XUAN DUNG

The implication of discourse analysis into translation of socio-political texts and translation training practice……….

3

NGUYEN THI LE HANG

The first consonants system in Loc Ha, Ha Tinh……………

9

LA THI MY QUYNH

The role of the subordinat if "để" in predicator - participant structure……………………………………………………...

15

TRAN THI THANH HAI

Idioms in communication of Quang Binh people................

21

NGUYEN THI HONG NGA

Editorial discource from interpersonal aspect (an analysis from Nhan dan Newspaper's editorials in the 1965-1975 period)....................................................................................

26

 

FOREIGN  AND NATIVE LANGUAGES

 

NGUYEN THI THANH HUONG

A study on ways of emphasizing in articles on politics of ‘The Guardian’………………………………………………

32

TRIEU THU HANG

Approaches in literaty translation quality assessment……….

41

BUI THI OANH

Cultural and national features expressed via costume-denoting words in Vietnamese- English idioms and proverbs

46

NGUYEN THI HUONG LAN

Textual genres in elementary level textbooks (a comparison of Vietnamese and English language arts textbooks in Vietnam and Singapore)……………………………………

53

NGUYEN LIEN HUONG

Lexical semantics of land and water in Vietnamese compared with English………………………………………

60

DOAN THUY QUYNH

Poems in teaching basic English pronunciation……………..

66

NGUYEN THI THANH

Lexical means of expressing deontic modality in English commercial correspondence…………………………………

69

 

LANGUAGE  AND LITERATURE

 

HOANG DANG TRI

Questions in Che Lan Vien's poems………………………..

74

NGUYEN THI MY HANH

Sense vocabulary in the Truyen Kieu of Nguyen Du...........

79

VU THI TUYET

Logos of words which indicate fruits in folk songs about love of Vietnamese………………………………………....

83

 

LANGUAGE  AND  CULTURE

 

PHAM NGOC HAM

Cultural meanings of words showing the four cardinal directions in Chinese and Vietnamese………………………

89

 

LANGUAGES OF ETHNIC MINORITIES IN VIET NAM

 

DANG VAN BINH

Characteristics of proper names denoting human beings in Mnong……………………………………………………….

96