TẠP CHÍ SỐ 7-2017
TẠP CHÍ SỐ 7-2017
star
465
Mục lục Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số 7-2017
Loại file: .doc

NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG

Số 7 (261)-2017

MỤC LỤC

 

 

 

 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

 

LÂM QUANG ĐÔNG  

Đánh giá ngôn ngữ trong văn bản khoa học tiếng Việt: Kết quả bước đầu.......................................................................

3

NGUYỄN THỊ HIÊN -

HOÀNG THỊ DINH

Đặc điểm vốn từ của trẻ mẫu giáo lớn ở một số trường mầm non thành phố Hải Phòng.................... .....................

15

NGÔ THỊ THANH QUÝ

Một số vấn đề về dạy  học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp Tiểu học vùng Tây Bắc..................................

20

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Thực trạng năng lực viết của học sinh dân tộc thiểu số cấp Tiểu học khu vực Tây Bắc.................................................

25

NGUYỄN DIỆU THƯƠNG - PHẠM HÙNG LINH

Nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh trường Tiểu học Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.....

31

 NGUYỄN KIẾN THỌ -

ĐÀO THIỆN XUÂN

Vấn đề dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái...................

37

 TRẦN THỊ NGỌC

 

Đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh tiểu học.....................................................................................

43

 

TRẦN THỊ KIM HOA

 

Tìm hiểu khả năng sử dụng từ tiếng Việt của học sinh tiểu học dân tộc Tày.................................................................

48

THẠCH THỊ LAN ANH

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực học sinh môn tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục..................................

52

 TRẦN THỊ NGỌC ANH

Định hướng nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp Tiểu học vùng Tây Bắc..............

57

 

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

 

NGUYỄN ĐĂNG SƯU 

Dịch thuật: Một vài điểm tối thiết......................................

62

NGUYỄN THỊ THANH  HƯƠNG  

Khảo sát về dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên báo chí trong thời kì hội nhập................................................................

70

PHẠM THỊ NGỌC

Phương tiện biểu hiện kính ngữ tiếng Hàn (đối chiếu với tiếng Việt)..........................................................................

76

ĐẶNG THỊ HƯƠNG THẢO

 

Nghĩa không gian của giới từ over.....................................

86

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN CHƯƠNG

 

NGÔ THU THỦY

Nhà văn Vi Hồng và ý thức giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc văn hóa dân tộc.........................................................................

94

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

 

LÊ THỊ MINH THẢO

  Những khác biệt về văn hóa xã hội phản ánh qua tên riêng nữ giới người Anh và người Việt.......................................

99

 

 

LANGUAGE  &  LIFE

Vol.  7(261)-2017

CONTENTS

 

 

 

 

LINGUISTICS AND VIETNAMMESE LINGUISTICS

 

LAM QUANG ĐONG 

Evaluation of language used in Vietnamese academic papers: preliminary results

3

NGUYEN THI HIEN -

HOANG THI DINH

Characteristics of  the vocabulary of high - kindergarten children at some kindergartens in Hai Phong city

15

NGO THI THANH QUY

Some theoretical and practical issues of teaching Vietnamese to ethnic minority pupils in Northwestern primary schools

20

NGUYEN THI THU THUY

The competence  in writing of ethnic minority pupils in Northwestern primary schools

25

NGUYEN DIEU THUONG - PHAM HUNG LINH

Developing the Vietnamese competence of ethnic minority students at Ta Ngai cho primary school - Muong Khuong district - Lao Cai province

31

  NGUYEN KIEN THO -

ĐAO THIEN XUAN

Teaching Vietnamese to the Mong ethnic students in Cat Thinh commune, Van Chan district, Yen Bai province

37

 TRAN THI NGOC

 

Assessing the ability to use Vietnamese of  primary school students

43

 

TRAN THI KIM HOA

 

Vietnamese competence of Tay primary school students

48

THACH THI LAN ANH

Building a set of criteria for assessing grade 1 primary school pupil’s ability for Vietnamese language educatiuonal technology 

52

TRAN THI NGOC ANH

Orientation to improve the ability to use Vietnamese for ethnic minority pupils in the Northwest region

57

 

FOREIGN  AND NATIVE LANGUAGES

 

NGUYEN ĐANG SUU 

Translation: Some minimum necessties                          

62

NGUYEN THI THANH HUONG  

A study on teaching English for special purposes to students of journalism in the period of integration

70

PHAM THI NGOC

Korean honorific expressions (in comparision with Vietnamese)

76

ĐANG THI HUONG THAO

 

The spatial sense of the preposition over

86

 

LANGUAGE  AND LITERATURE

 

NGO THU THUY

Writer Vi Hong and his contribution to the preservation of the language and cultural identity of Vietnam

94

 

LANGUAGE  AND  CULTURE

 

LE THI MINH THAO

  Socio-cultural differences between English and Vietnamese female names

99