TẠP CHÍ SỐ 5-2017
TẠP CHÍ SỐ 5-2017
star
574
Mục lục Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số 5-2017
Loại file: .doc

NGÔN NGỮ & đời sống                                       

MỤC LỤC  

 LANGUAGE  and  LIFE

      Số 5(259)-2017                                                          

CONTENTS

 

Vol.  5(259)-2017

 

 

 

KHOA NGOẠI NGỮ,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG HỘI NHẬP (2010-2017)

 

NGUYỄN HOÀNG TUẤN

 

Định hướng nghiên cứu chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.............................................

Direction for English language studies at Thủ Dầu Một University

4

LÊ THANH HOÀ

Quan điểm của giáo viên về việc sử dụng tiếng Việt trong lớp học tiếng Anh ở Việt Nam..............................................

The perceptions of teachers toward the use of Vietnamese in English classes in Vietnam

8

PHẠM HUY CƯỜNG

 

Các yếu tố tâm lí: đòn bẩy nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam...........................................................

Attention to affective factors: a boost to English language learning and teaching in Vietnam

13

BẢO ĐẠT

 

Nâng cao chất lượng tài liệu dạy tiếng Anh: một số đề xuất.......................................................................................

Suggestions for improving English textbooks

17

PHẠM THỊ THÚY TRÂM

 

Học tiếng Anh của sinh viên không chuyên: động lực và hiệu quả của Call.............................................................

Motivation of learning English and the effectiveness of using CALL among non- English majors

22

THÁI BỬU TUỆ -

LÊ HOÀNG KIM

 

Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên học tiếng Anh tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.............................................

Enhancing self-study competences in learning English for students at Thủ Dầu Một University

26

TRẦN THÙY LINH

 

Nâng cao  chất lượng giảng dạy văn học để phát triển ngôn ngữ: trường hợp sinh viên chuyên tiếng Anh........

Language skills enhancement through literature teaching - a case study on English-majors

30

NGUYỄN KHOA TRƯỜNG AN

 

Nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.................

Students’ perception of the importance of learning foreign languages at  Thủ Dầu Một University

34

TRẦN THỊ THANH MAI

 

Một số trò chơi ngôn ngữ trong giờ học tiếng Anh..............

Some language games for English classes

38

TỪ PHỤNG NGỌC

 

Viết chiêm nghiệm trong học tập phục vụ cộng đồng tại Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Thủ Dầu Một.................

Reflection writing through service-learning at the faculty of foreign languages, Thu Dau Mot University

42

ÂU MINH TRIẾT

 

Đối chiếu cấu trúc phần phụ trước của cụm danh từ trong tiếng Việt và tiếng Anh..................................

Contrastive analysis of front modifiers in noun phrases in Vietnamese and English

47

ĐỖ HUY LIÊM

 

Tính tương đồng văn hóa của người Thái Lan và người Việt thông qua thành ngữ và tục ngữ...................................

Cultural similarities between Thai people and Vietnamese people: an investigation through idioms and proverbs

50

VÕ KIM HÀ

 

“Nhà”: từ ý niệm đến từ ngữ.................................................

“House”: from concept to words

55

NGUYỄN THÀNH THÁI

 

Ẩn dụ tri nhận về “mẹ” trong những bài hát tiếng Việt nửa cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI..................................

Conceptual metaphors of “mother” in the Vietnamese songs in the last half of the 20th century and the early 21stcentury

59

 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

 

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

 

Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và quyền lực (qua đặc điểm tiêu đề diễn ngôn xã luận báo Nhân dân năm 1965)

About the relationship between language and power (through the characteristics of title discourse of Nhan Dan Newspaper's editorials in 1965)

63

HÀ THỊ CHUYÊN

 

Yếu tố dùng làm chuẩn so sánh trong tục ngữ dân tộc Tày.................................................................................

Elements used as standards for comparison in Tay proverbs

68

 

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

 

ĐỖ THỊ THU NGA

 

Đối chiếu mô hình cấu tạo từ của thuật ngữ tài chính Anh- Việt.......................................................................................

A contrastive study on the formation of English and Vietnamese financial terms at word level

72

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

 

ĐẶNG THANH HẢI

 

Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa  biểu hiện qua cấu tạo từ chỉ tên gọi cá  vùng đồng bằng sông Cửu Long.............

Linguistic and cultural characteristics embedded in lexical structures of fish names in the Mekong Delta

77