TẠP CHÍ SỐ 13-2017 (tiếng Anh)
TẠP CHÍ SỐ 13-2017 (tiếng Anh)
star
1191
Mục lục Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số 13-2017 (Số tiếng Anh)
Loại file: .pdf

LANGUAGE  &  LIFE

Vol.  13(267)-2017

CONTENTS

 

 

 

 

LINGUISTICS AND VIETNAMMESE LINGUISTICS

 

 

NGUYEN VAN KHANG

The changes of languages in the process of integration and development  in Vietnam at present time................................

4

 

PHAM HIEN,

BENJAMIN TUCKER &

HARALD BAAYEN

Morphological effects in reading aloud Vietnamese compounds..............................................................................

11

 

HOANG TRONG CANH

Meaning and the  role  of components in figurative meaning formation of idioms................................................................

25

 

LE THI LAN ANH

NGUYEN THI THANH HUYEN

The semantic significance of function words và, với, cùng from functional grammar perpsective....................................

32

 

PHAM VAN LAM

Toward establishing a set of formal criteria for recognizing the pairs of antonyms (with special reference to the monosyllabic languages).........................................................

39

 

TRAN THI THANH HUONG

Power indications in evaluative language of judges on reality television in Vietnamese (with reference to English)

50

 

 

FOREIGN  LANGUAGES AND VIETNAMESE

 

 

PHAN VAN QUE

Some major issues of commentary pragmatic markers in English...................................................................................

60

 

PHAN VAN HOA

NGUYEN THI TU TRINH

A study on shift patterns of ideational metaphors in English and Vietnamese.......................................................................

68

 

HO NGOC TRUNG

An investigation into the roles of inversion in English discourse..................................................................................

78

 

HOANG TUYET MINH

Prototypes of high-speed movement in English and Vietnamese: a contrastive study from the socio-cultural perspective..............................................................................

86

 

NGUYEN LAN TRUNG

Developing constructivist-action approach in foreign language teaching and learning...............................................

93

 

NGUYEN DANG SUU

Fundamental issues of euphemisms in English and Vietnamese.............................................................................

106

 

LUONG BA PHUONG

Teaching English tenses to Vietnamese students-frequent problems..................................................................................

112

 

PHAN THI NGOC LE

ASEAN English varieties: case studies of native language interference with target language usage................................

118

 

DO THI THU NGA

Some applications of contrastive linguistics in translation of terminology …………………………………………………

127

 

 

CAO XUAN HAO AND THE LINGUISTICS ÒF VIET NAM

 

 

HOANG DUNG

A conference in memory of professor Cao Xuan Hao............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG

Số 13(267)-2017

MỤC LỤC

 

 

 

 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

 

 

NGUYỄN VĂN KHANG

Sự biến động của các ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay trong tiến trình hội nhập và phát triển...........................................

4

PHẠM HIỂN,

BENJAMIN TUCKER &

HARALD BAAYEN

Hiệu ứng hình thái học trong việc đọc thành lời từ ghép tiếng Việt..............................................................................

11

HOÀNG TRỌNG CANH

Nghĩa và vai trò tạo nghĩa biểu trưng chung của các thành tố trong thành ngữ................................................................

25

LÊ THỊ LAN ANH

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Vai trò ngữ nghĩa của các hư từ và, với, cùng dưới góc nhìn của ngữ pháp chức năng...............................................

32

PHẠM VĂN LAM

Hướng tới việc xác lập bộ tiêu chí có tính hình thức dùng để nhận diện các cặp từ trái nghĩa (ngữ liệu từ các ngôn ngữ đơn tiết).........................................................................

39

 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Dấu hiệu quyền lực trong ngôn ngữ đánh giá của giám khảo trên truyền hình thực tế tiếng Việt (có liên hệ với tiếng Anh).............................................................................

50

 

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

 

PHAN VĂN QUẾ

Mấy vấn đề cơ bản về dấu hiệu ngữ dụng bình luận trong tiếng Anh..............................................................................

60

PHAN VĂN HÒA

NGUYỄN THỊ TÚ TRINH

Nghiên cứu các kiểu chuyển đổi của ẩn dụ ý niệm trong tiếng Anh và tiếng Việt........................................................

68

HỒ NGỌC TRUNG

Nghiên cứu về vai trò của đảo ngữ trong diễn ngôn tiếng Anh.......................................................................................

78

HOÀNG TUYẾT MINH

Điển dạng của chuyển động tốc độ cao trong tiếng Anh và tiếng Việt: một nghiên cứu đối chiếu dưới góc nhìn văn hoá - xã hội...........................................................................

86

NGUYỄN LÂN TRUNG

Xây dựng đường hướng kiến tạo - hành động trong dạy-học ngoại ngữ.......................................................................

93

NGUYỄN ĐĂNG SỬU

Một vài vấn đề cơ bản về uyển ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt..............................................................................

106

LƯƠNG BÁ PHƯƠNG

Dạy thì tiếng Anh cho sinh viên Việt Nam - những vấn đề thường gặp............................................................................

112

PHAN THỊ NGỌC LỆ

Biến thể tiếng Anh trong khối ASEAN nghiên cứu trường hợp về sự ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến cách sử dụng ngôn ngữ đích……………………………………………...

118

ĐỖ THỊ THU NGA

Vài ứng dụng Ngôn ngữ học đối chiếu vào dịch thuật ngữ

127

 

CAO XUÂN HẠO VỚI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM

 

HOÀNG DŨNG

Hội thảo tưởng nhớ Giáo sư Cao Xuân Hạo.......................