TẠP CHÍ SỐ 12-2017
TẠP CHÍ SỐ 12-2017
star
890
Mục lục Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số 12-2017
Loại file: .doc

NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG

Số 12(266)-2017

MỤC LỤC

 

 

 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

 

NGUYỄN VĂN ĐỘ

Tư duy phản biện trong giáo dục ngôn ngữ.........................

3

 

TRỊNH CẨM LAN

Đa phương ngữ xã hội trong tiếng Hà Nội dưới ảnh hưởng của đô thị hóa......................................................................

13

 

ĐỖ HỒNG DƯƠNG

Tiếng Việt với vai trò là ngôn ngữ di sản đối với trẻ em lai Hàn Việt tại Hàn Quốc........................................................

22

 

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

Một hướng tiếp cận khác về trạng ngữ trong tiếng Việt......

31

 

TRẦN QUỐC VIỆT

Mô hình cấu tạo thuật ngữ kinh tế thương mại tiếng Việt..

37

 

CHU THỊ HOÀNG GIANG

Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ thị trường chứng khoán tiếng Việt......................................................................................

44

 

LÊ HỒNG NHUNG

Một vài nhận xét về đặc điểm cấu tạo của các thực từ tổng hợp trong tiếng Việt..........................................................

53

 

NGUYỄN VĂN HOÀN

Khảo sát lỗi viết chính tả tiếng Việt của học sinh THCS dân tộc Mông và dân tộc Thái ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La..........................................................................................

58

 

VƯƠNG THỊ HẢI YẾN

Hành vi từ chối đề nghị của người Mỹ và người Việt.........

67

 

TRẦN PHÚC TRUNG

Về phát âm tiếng nước ngoài trong các bản tin quốc tế phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.......

74

 

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

 

 

PHAN THỊ NGUYỆT HOA

Sự không tuân thủ nguyên tắc cộng tác hội thoại qua một số truyện cười Việt Nam......................................................

80

 

 

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

 

 

ĐỖ ANH VŨ

Nhịp điệu trong thơ Nguyễn Bính (trên cứ liệu thơ trước 1945)....................................................................................

88

 

 

NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM

 

 

NGUYỄN HỮU HOÀNH

Những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng chữ viết cho ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay...............

98

 

 

LANGUAGE  &  LIFE

Vol.  12(266)-2017

CONTENTS

 

 

 

LINGUISTICS AND VIETNAMMESE LINGUISTICS

 

NGUYEN VAN DO

Critical thinking in language education..................................

3

TRINH CAM LAN

Multi-sociolect in Hanoi dialect under the effects of urbaniz

13

DO HONG DUONG

Vietnamese as heritage language for Korean-Vietnamese mixed children in South Korea...............................................

22

NGUYEN THI MINH TRANG

A different approach to Vietnamese adverbial phrase............

31

TRAN QUOC VIET

The structural models of Vietnamese commercial economic terms........................................................................................

37

CHU THI HOANG GIANG

The structural characteristics of Vietnamese stock market terms.......................................................................................

44

LE HONG NHUNG

A few comments on structural features of the words with general meaning in Vietnamese language.............................

53

NGUYEN VAN HOAN

A survey of Mong and Thai  ethnic minority secondary school pupls’Vietnamese spelling writing mistakes in Van Ho district, Son La province...................................................

58

VUONG THI HAI YEN

The act of refusing an offer by American and Vietnamese native speakers........................................................................

67

TRAN PHUC TRUNG

Some issues about foreign language pronunciation on VTV1 world news..............................................................................

74

 

LANGUAGE  AND  CULTURE

 

PHAN THI NGUYET HOA

Non compliance with the cooperative principles of conversation in some Vietnamese funny stories....................

80

 

LANGUAGE  AND LITERATURE

 

DO ANH VU

Survery the rhythm in Nguyen Binh’s poems (based on collections prior to 1945)........................................................

88

 

LANGUAGES OF ETHNIC MINORITIES IN VIET NAM

 

NGUYEN HUU HOANH

Issues to be addressed in constructing the writing scripts for ethnic minority groups in Vietnam..........................................

98