TẠP CHÍ SỐ 11-2017
TẠP CHÍ SỐ 11-2017
star
733
Mục lục Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số 11-2017
Loại file: .doc

NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG

Số 11(265)-2017

MỤC LỤC

 

 

 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

 

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

Thế giới thực vật trong hệ thống thành ngữ tiếng Việt........

3

 

KHUẤT THỊ LAN

Hành vi hỏi trong giao tiếp vợ chồng trí thức người Việt giai đoạn 1930-1945 (qua tư liệu tác phẩm văn học)...........

10

 

HOÀNG THỊ THANH HUYỀN

Cấu trúc nghĩa miêu tả trong câu ghép tiếng Việt...............

19

 

NGUYỄN VĂN THẠO

Sự chuyển trường nghĩa tương đồng và khác biệt giữa tiểu trường chỉ quá trình vận động của "lửa" và của "nước" trong tiếng Việt........................................................................

28

 

ĐỖ THỊ HIÊN

Đặc trưng của vị từ ba diễn tố trong tiếng Việt...................

39

 

LÊ THỊ THÙY VINH

Từ láy mới trong thơ Việt Nam đương đại...........................

44

 

NGUYỄN THU HƯƠNG

Lảng tránh - một cách tiếp nhận lời khen điển hình của người Nga và người Việt trong văn hóa giao tiếp................

50

 

NGUYỄN THỊ HIỀN

Ẩn dụ vật chứa miền ý niệm "bộ phận cơ thể người" trong tiếng Việt..............................................................................

55

 

 

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

 

 

ĐẶNG NGUYÊN GIANG

Một số quan điểm nghiên cứu thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt.........................................................................

59

 

NGUYỄN THỊ TÚ TRINH

PHAN VĂN HÒA

TRẦN HỮU PHÚC

Đặc điểm của chu cảnh trong câu hành vi tiếng Anh và tiếng Việt..............................................................................

64

 

TÔ VIỆT THU

Đặc điểm ngữ nghĩa của từ ngữ công giáo trong tiếng Anh và tiếng Việt.........................................................................

72

 

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

 

 

ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

Không gian sinh tồn của người Thái Sơn La trong truyện thơ Sống chụ son sao nhìn từ góc độ ngôn ngữ-văn hóa......

80

 

NGUYỄN DUY HOÀNG

Những địa danh có thành tố là tiếng Thái ở huyện Phù Yên tỉnh Sơn La...................................................................

87

 

 

NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM

 

 

NGUYỄN THỊ QUỲNH THƠ

Trường nghĩa “trâu”trong sử thi Ê đê...................................

90

 

HÀ THỊ MAI THANH

Quan hệ bao thuộc của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam................................................

96

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUAGE  &  LIFE

Vol.  11(265)-2017

CONTENTS

 

 

 


 

 

DO THI THU HUONG

Plants in Vietnamese idioms...................................................

3

KHUAT THI LAN

Questioning in communication between Vietnamese intellectual spouses living in period 1930-1945 (on the basis of literary works)....................................................................

10

HOANG THI THANH HUYEN

Structure of representational meaning in Vietnamese compound sentences...............................................................

19

NGUYEN VAN THAO

The similar and different semantic field changes of words indicating “water” and “fire” movement in Vietnamese...........

28

DO THI HIEN

Features of triactant predicates in Vietnamese........................

39

LE THI THUY VINH

New alliterative expressions in contemporary Vietnamese poetry.......................................................................................

44

NGUYEN THU HUONG

Ignoring - a typical way of receiving compliments of Russians and Vietnamese people in communication..............

50

NGUYEN THI HIEN

Container substance metaphor of conceptual domain “human body parts” in Vietnamese.........................................

55

 

FOREIGN  LANGUAGES AND VIETNAMESE

 

DANG NGUYEN GIANG

Idioms from different views in English and Vietnamese........

59

NGUYEN THI  TU TRINH

PHAN VAN HOA

TRAN HUU PHUC

Circumstance characteristics in behavioral clauses in English and Vietnamese..........................................................

64

TO VIET THU

Semantic features of catholic words and phrases in English and Vietnamese......................................................................

72

 

LANGUAGE  AND  CULTURE

 

DANG THI HAO TAM

Discussion of the living space of Thai Sơn La people in the poem Sống chụ son sao from a linguistic-cultural perspective...............................................................................

80

NGUYEN DUY HOANG

Place names with elements from Thai language in Phu Yen District, Son La Province........................................................

87

 

LANGUAGES OF ETHNIC MINORITIES IN VIET NAM

 

NGUYEN THI QUYNH THO

The sematic fields of “buffalo” in Ede’s epics........................

90

HA THI MAI THANH

Hyponymy of words expressing human body parts in Thai language in Vietnam................................................................

96