TẠP CHÍ SỐ 10-2017
TẠP CHÍ SỐ 10-2017
star
626
Mục lục Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống Số 10-2017
Loại file: .doc

NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG

Số 10 (264)-2017

MỤC LỤC

 

 

 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

 

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

Thế giới động vật trong thành ngữ tiếng Việt......................

3

TRẦN THANH VÂN -

NGÔ THỊ KIM ANH

Một số cách từ chối gián tiếp trong giao tiếp của sinh viên (khảo sát tại Trường  Đại học Đồng Tháp)..........................

10

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Cấu trúc nghĩa biểu thức đánh giá tường minh của giám khảo trong một số chương trình truyền hình thực tế bằng tiếng Việt (có liên hệ với tiếng Anh)...................................

17

ĐỖ THỊ BÍCH HẠNH

Một số đặc điểm về ngôn ngữ trong các văn bản nghị quyết của Đảng tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.................................................

25

HÀ TRẦN THÙY DƯƠNG

Tìm hiểu một số biến thể và cách thức pha trộn các từ ngữ tiếng Anh trên báo in Thừa Thiên Huế năm 2016...............

32

 

NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

 

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Phép đảo đổi trong tiếng Anh và ứng dụng trong ngôn bản

39

NGUYỄN QUANG NGOẠN

Một số hướng nghiên cứu mới dựa trên thuyết hành vi ngôn ngữ...............................................................................

50

NGUYỄN ĐĂNG SỬU

Các bước cơ bản trong quá trình dịch thuật.........................

57

LÊ NGỌC DIỆP

Lỗi phát âm tiếng Việt thường gặp ở người nói tiếng Anh (Mỹ).....................................................................................

66

PHẠM THÙY CHI

Việc giảng dạy và học tập các phương tiện từ vựng biểu thị ý nghĩa tình thái tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài....

71

TRẦN THỊ MINH THẢO

Các đặc tả năng lực ngoại ngữ của người học ở trình độ Ngưỡng và hướng chi tiết hóa theo các đặc điểm của ngữ cảnh sử dụng.........................................................................

78

HOÀNG THỊ THU HÀ

Những kiến thức ngôn ngữ cần thiết  để dạy phát âm tiếng Anh cho sinh viên Việt Nam................................................

84

ĐỖ THỊ THU NGA

Đối chiếu thuật ngữ tài chính Anh - Việt có cấu tạo là ngữ

88

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

Đặc điểm cấu tạo thuật ngữ hôn nhân và gia đình tiếng Anh (qua “Family Law Act”  của Anh)...............................

92

 

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

 

ĐẶNG THỊ THU

Nhận diện hành động nhận xét qua lời thoại nhân vật trong tiểu thuyết Ma Văn Kháng từ các phương tiện chỉ dẫn hiệu lực ở lời................................................................................

97

 

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

 

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

Từ chỉ màu sắc cơ bản trong tiếng Thái ở Việt Nam...........

103

 

 

 

 

LANGUAGE  &  LIFE

Vol.  10 (264)-2017

CONTENTS

 

 

 

LINGUISTICS AND VIETNAMMESE LINGUISTICS

 

DO THI THU HUONG

Animals in Vietnamese idioms...............................................

3

TRAN THANH VAN -

NGO THI KIM ANH

Some ways of indirect refusal in student communication (investigating student conversations at Dong Thap University)..............................................................................

10

TRAN THI THANH HUONG

Explicit evaluative expressions’ constructions by judges in some reality television shows in Vietnamese (with reference to English)...............................................................................

17

DO THI BICH HANH

Some characteristics of the language written in the Party’s resolutions at   the fourth conference of the twelfth Central Committee of  Vietnam Communist Party..............................

25

HA TRAN THUY DUONG

An investigation into some variations and ways of mixing English words in Thua Thien Hue newspaper in 2016...........

32

 

FOREIGN  LANGUAGES AND VIETNAMESE

 

NGUYEN THI THANH HUONG

 A study on chiasmus in English and its implications in discourse.................................................................................

39

NGUYEN QUANG NGOAN

New research trends based on the speech act theory..............

50

NGUYEN DANG SUU

The essential stages in translation...........................................

57

LE NGOC DIEP

Vietnamese pronunciation errors commonly made by American English speakers.....................................................

66

PHAM THUY CHI

Teaching and learning Vietnamese means of modality for foreign students....................................................................... 

71

TRAN THI MINH THAO

Threshold level descriptors and their elaboration in context of language..............................................................................

78

HOANG THI THU HA

The linguistic knowledge needed for teaching English pronunciation to Vietnamese students.....................................

84

DO THI THU NGA

Contrasting English - Vietnamese financial phrasal terms.....

88

NGUYEN THI MINH TRANG

Formation features of marriage and family terms in English (collected in Uk Family Law Act)...........................................

92

 

LANGUAGE  AND LITERATURE

 

DANG THI THU

Identification of acts of comment through character’s dialog in Ma Van Khang novel by Illocutionary force indicating devices - IFIDs........................................................................

97

 

LANGUAGE  AND  CULTURE

 

TRAN THI HONG HANH

Basic color terms of Thai language in Vietnam.....................

103